Kontakt

+420 603 550 376 info@evookna.cz Čermákovice 39,        671 73  Čermákovice

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Tomáš Makeš, EVOokna, se sídlem Čermákovice 39, 671 73  Čermákovice, identifikační číslo: 723 78 280, v evidenci MěÚ Moravský Krumlov, odb. obec. živn. úřad v ŽR. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://evookna-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Otevírací doba e-shopu: 24 hodin denně, 7 dní

Otevírací doba provozovny (kamenného obchodu):

Prodejna: 

 

         

              

 

     

Čermákovice 39

 

 

 

 

     

671 73  Čermákovice

 

 Otevřeno po telefonické dohodě.

 

 

     

tel.: 603 550 376

 

 

 

 

     

email: info@evookna.cz

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

Více zde: http://www.evookna.cz/kontakt/

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

uživatelský účet

1.4.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.5.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.6.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.7.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.8.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 ROK nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.9.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

uzavření kupní smlouvy

1.10.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.11.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.12.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.13.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.13.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.13.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.13.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.14.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.15.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.16.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.17.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.18.      Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád  je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

cena zboží a Platební podmínky

1.19.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Čermákovice 39, 671 73  Čermákovice

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.203534555/0600, vedený u společnosti GE Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

1.20.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména pokud se jedná o zboží, které je vyrobeno na zakázku, dle požadavků zákazníka. Kupující je povinen do 7-mi dnů od výzvy uhradit zhotoviteli zálohu v požadované výši na účet zhotovitele. Jako podklad k zaplacení zálohy slouží výzva k platbě s uvedeným číslem účtu prodávajícího; jako variabilní symbol se použije číslo objednávky. Doplatek ceny objednávky je splatný v hotovosti při doručení, pokud není uvedeno jinak.

1.21.       Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.24 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.22.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů  od uzavření kupní smlouvy.

1.23.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.24.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.15), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.25.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.26.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Originál dokladu dostane kupující při předání zboží.

1.27.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

1.27.1.     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

1.27.2.      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.27.3.     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo zboží vyráběného na míru dle specifikace zákazníka. Touto specifikací se rozumí specifikace barvy, rozměrů, provedení otevírání atd...jedná se o všechny výrobky, které jsou vyráběny až po objednávce zákazníkem, a to hlavně okna, žaluzie, dveře a jiné zboží obdobného charakteru.

1.27.4.     o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

1.27.5.      o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

1.27.6.      uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

1.27.7.      od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

1.28.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.27 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@evookna.cz.

1.29.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.30.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.31.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.32.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.33.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.34.      Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

přeprava a dodání zboží, dodací podmínky

1.35.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.36.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.37.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.38.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.39.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


Možnosti dopravy a platby

Informace k ceně a způsobu dodání zboží.

Abychom vám poskytli co možná nejlepší a nejvýhodnější možnosti dopravy zboží, sjednali jsme pro vás hned několik variant. Máte tak možnost vybrat pro sebe nejlepší a nejrychlejší dopravu s ideálním poměrem cena versus výkon.

Vzhledem k tomu, že v našem internetovém obchodě evookna-shop.cz můžete objednávat i poměrně rozměrné produkty, je třeba volbě dopravy věnovat zvýšenou pozornost. Ne každý dopravce je schopen přepravit těžší, nebo dlouhé předměty a doručit až k vám domů.

Osobní odběr:

 

Zdarma

 Prodejna :

Čermákovice 39

671 73 Čermákovice Otevřeno po telefonické dohodě.

tel.: 603 550 376

email: info@evookna.cz

Vyzvednutí zboží je možné po výzvě.

Více zde: http://www.evookna.cz/kontakt/

 

Zásilka Vám bude doručena Českou poštou jako balík do ruky.

  • drobné předměty (doporučené psaní)

 

poštovné 97,- Kč

  • předměty do max. 180 cm a do max. 15 kg

 

poštovné 160,- Kč

  • předměty do max. 180 cm a do max. 25 kg

 

poštovné 290,- Kč

Tato cena je platná pouze pro dopravu po ČR, v případě zasílání do zahraničí budou náklady na dopravu doúčtovány.

Českou poštou lze dopravit zásilky menších rozměrů do váhy 25kg.

Zasílání na dobírku je zpoplatněno částkou 60,- Kč.

Ceny jsou včetně platné sazby DPH.

 

 

 Smluvní dopravce, vlastní doprava

Balíková přeprava:

  • délka nad 180 cm, hmotnost 0-14 kg

 

dopravné 350 Kč

  • délka nad 180 cm, hmotnost 15-45 kg

 

dopravné 666 Kč

 

Tato cena je platná pouze pro dopravu po ČR, v případě zasílání do zahraničí budou náklady na dopravu doúčtovány.

Zasílání na dobírku je zpoplatněno částkou 60,- Kč.

Ceny jsou včetně platné sazby DPH.

 

Paletová přeprava:

  • délka nad 180 cm, hmotnost nad 45 kg

 

individuálně

V případě nadrozměrných či těžkých zásilek vám cenu dopravy sdělíme po odeslání objednávky a budete vyzváni k potvrzení objednávky. V případě, že s cenou dopravy nebudete souhlasit, bude objednávka zrušena.

Pokud bude doprava zákazníkem chybně zvolena, bude informován o změně ceny dopravy a vyzván k potvrzení ceny objednaného zboží.

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

 

Platba v hotovosti při osobním vyzvednutí

 

Zdarma

Platba dobírkou ( zaplatíte dopravci při převzetí zboží )

 

60,00 Kč

Platba předem převodem z účtu

 

Zdarma

 

Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména pokud se jedná o zboží, které je vyrobeno na zakázku, dle požadavků zákazníka. Kupující je povinen do 7-mi dnů od výzvy uhradit zhotoviteli zálohu v požadované výši na účet zhotovitele. Jako podklad k zaplacení zálohy slouží výzva k platbě s uvedeným číslem účtu prodávajícího; jako variabilní symbol se použije číslo objednávky.

Doplatek ceny objednávky je splatný v hotovosti při doručení, pokud není uvedeno jinak.

 

Obecné informace

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu.

Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad.

Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči.

Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce

do 3 pracovních dní.

Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

 

 

 

Práva z Vadného plnění - reklamace

1.40.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.41.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.41.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.41.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.41.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.41.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.41.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.42.      Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.43.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.44.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.45.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Reklamační list (protokol), který lze pro reklamaci využít je součástí těchto obchodních podmínek.

 

další práva a povinnosti smluvních stran

1.46.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.47.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.48.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@evookna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.49.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.50.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

ochrana osobních údajů

1.51.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.52.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.53.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.54.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.55.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.56.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.57.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.58.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.55) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.58.1.     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.58.2.     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.59.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.60.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.61.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Doručování

1.62.      Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

závĚrečná ustanovení

1.63.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.64.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

1.65.      Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

1.66.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.67.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.68.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Čermákovice 39, 671 73  Čermákovice, adresa elektronické pošty info@evookna.cz, telefon +420 603 550 376.

 

Dukovanech  dne 1.1.2014              

 

 

 

 

Přílohy:

- vzorový reklamační list (reklamační protokol)

- vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (včetně poučení o právu na odstoupení)

 

 

Zákony a předpisy: 

-         zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
-         zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


Košík  

Žádné produkty

0Kč Poštovné
0Kč DPH
0Kč Celkem

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Výrobci

Evookna